چرخ دنده ها

 • Gears  Quenched and tempered steel, quenched steel

  چرخ دنده ها فولاد کوئنچ شده و تمپر شده، فولاد کوئنچ شده

  نام محصول:چرخ دنده ها

  مواد:فولاد کوئنچ و سکوریت، فولاد کوئنچ، فولاد کربوره و نیترید شده

  فرایند تولید:تولید فولاد ریخته گری

  دامنه کاربرد:خودرو، متالورژی و سایر زمینه ها

  واحد وزن:2 کیلوگرم تا 60 کیلوگرم، 4 پوند تا 120 پوند

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  اصل و نسب:چین

  خدمات موجود:بهینه سازی طراحی

 • Gears  Quenched and tempered steel, quenched steel

  چرخ دنده ها فولاد کوئنچ شده و تمپر شده، فولاد کوئنچ شده

  نام محصول:چرخ دنده ها

  مواد:فولاد کوئنچ و سکوریت، فولاد کوئنچ، فولاد کربوره و نیترید شده

  فرایند تولید:تولید فولاد ریخته گری

  دامنه کاربرد:خودرو، متالورژی و سایر زمینه ها

  واحد وزن:2 کیلوگرم تا 60 کیلوگرم، 4 پوند تا 120 پوند

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  اصل و نسب:چین

  خدمات موجود:بهینه سازی طراحی

 • Gears  Quenched and tempered steel, quenched steel

  چرخ دنده ها فولاد کوئنچ شده و تمپر شده، فولاد کوئنچ شده

  نام محصول:چرخ دنده ها

  مواد:فولاد کوئنچ و سکوریت، فولاد کوئنچ، فولاد کربوره و نیترید شده

  فرایند تولید:تولید فولاد ریخته گری

  دامنه کاربرد:خودرو، متالورژی و سایر زمینه ها

  واحد وزن:2 کیلوگرم تا 60 کیلوگرم، 4 پوند تا 120 پوند

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  اصل و نسب:چین

  خدمات موجود:بهینه سازی طراحی

 • Gears  Quenched and tempered steel, quenched steel

  چرخ دنده ها فولاد کوئنچ شده و تمپر شده، فولاد کوئنچ شده

  نام محصول:چرخ دنده ها

  مواد:فولاد کوئنچ و سکوریت، فولاد کوئنچ، فولاد کربوره و نیترید شده

  فرایند تولید:تولید فولاد ریخته گری

  دامنه کاربرد:خودرو، متالورژی و سایر زمینه ها

  واحد وزن:2 کیلوگرم تا 60 کیلوگرم، 4 پوند تا 120 پوند

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  اصل و نسب:چین

  خدمات موجود:بهینه سازی طراحی

 • Gears  Quenched and tempered steel, quenched steel

  چرخ دنده ها فولاد کوئنچ شده و تمپر شده، فولاد کوئنچ شده

  نام محصول:چرخ دنده ها

  مواد:فولاد کوئنچ و سکوریت، فولاد کوئنچ، فولاد کربوره و نیترید شده

  فرایند تولید:تولید فولاد ریخته گری

  دامنه کاربرد:خودرو، متالورژی و سایر زمینه ها

  واحد وزن:2 کیلوگرم تا 60 کیلوگرم، 4 پوند تا 120 پوند

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  اصل و نسب:چین

  خدمات موجود:بهینه سازی طراحی

 • Gears  Quenched and tempered steel, quenched steel

  چرخ دنده ها فولاد کوئنچ شده و تمپر شده، فولاد کوئنچ شده

  نام محصول:چرخ دنده ها

  مواد:فولاد کوئنچ و سکوریت، فولاد کوئنچ، فولاد کربوره و نیترید شده

  فرایند تولید:تولید فولاد ریخته گری

  دامنه کاربرد:خودرو، متالورژی و سایر زمینه ها

  واحد وزن:2 کیلوگرم تا 60 کیلوگرم، 4 پوند تا 120 پوند

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  اصل و نسب:چین

  خدمات موجود:بهینه سازی طراحی

 • Gears  Quenched and tempered steel, quenched steel

  چرخ دنده ها فولاد کوئنچ شده و تمپر شده، فولاد کوئنچ شده

  نام محصول:چرخ دنده ها

  مواد:فولاد کوئنچ و سکوریت، فولاد کوئنچ، فولاد کربوره و نیترید شده

  فرایند تولید:تولید فولاد ریخته گری

  دامنه کاربرد:خودرو، متالورژی و سایر زمینه ها

  واحد وزن:2 کیلوگرم تا 60 کیلوگرم، 4 پوند تا 120 پوند

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  اصل و نسب:چین

  خدمات موجود:بهینه سازی طراحی

 • Gears  Quenched and tempered steel, quenched steel

  چرخ دنده ها فولاد کوئنچ شده و تمپر شده، فولاد کوئنچ شده

  نام محصول:چرخ دنده ها

  مواد:فولاد کوئنچ و سکوریت، فولاد کوئنچ، فولاد کربوره و نیترید شده

  فرایند تولید:تولید فولاد ریخته گری

  دامنه کاربرد:خودرو، متالورژی و سایر زمینه ها

  واحد وزن:2 کیلوگرم تا 60 کیلوگرم، 4 پوند تا 120 پوند

  قابل تنظیم است یا نه:آره

  اصل و نسب:چین

  خدمات موجود:بهینه سازی طراحی